نمایش یک نتیجه

دانستنی هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط

ریال 800,000

دانستنی هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط

این کتاب توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تنظیم و منتشر شده است و حاوی دانسته هایی از قانون کار و آیین نامه های مرتبط به این حوزه جهت بهره برداری کلیه پیمانکاران و شرکتهای پیمانکاری می باشد. این کتاب با همکاری جناب آقای اسماعیل ظریفی آزاد جهت آموزش و تبیین قانون کار و آیین نامه های مرتبط تهیه و تدوین گشته است.

فهرست موضوعی:

  1. درآمدی بر قرارداد کار
  2. ملاحظاتی پیرامون ماده 26 قانون کار و دستورالعمل آن
  3. ملاحظاتی پیرامون قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
  4. نظام ارزیابی مشاغل
  5. متن قانون کار