نمایش یک نتیجه

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۱

ریال 3,600,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 1

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به جمع آوری مجموعه اسناد و مدارک در خصوص پرسش اعضا در ارتباط با ابهامات مطروحه در قراردادهای منعقده که در سالهای اخیر با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مطرح و اظهار نظرهای صادره دریافت گردیده است در قالب های موضوعی جداگانه اقدام نموده است. جلد اول مجموعه کتابهای پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری با موضوع شرایط عمومی پیمان تهیه و تدوین شده است و در دسترس عموم مهندسان قرار گرفته است.

کلیه مطالب این کتاب مستند و بصورت تصاویر اصلی نامه های ارسالی و دریافتی می باشد.

فهرست موضوعی این کتاب امکان جستجو و یافتن فوری موضوعات مورد نظر را فراهم آورده است.

این کتاب بعنوان یک بانک اطلاعاتی دقیق و قابل استناد در پیگیری های حقوقی و مهندسی قابل استفاده خواهد بود.