نمایش دادن همه 6 نتیجه

Out of stock

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

ریال 800,000

دانستنی هایی از تشخیص صلاحیت و رتبه بندی (سامانه ساجات)

با توجه به بروز مشکلات برخی شرکتها در فرآیند تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری و بهره برداری از سامانه ساجات، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نسبت به تهیه و تدوین کتابی آموزشی در خصوص تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و استفاده از سامانه ساجات اقدام نموده است.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۲

ریال 4,200,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 2

توضیحات:

این کتاب با موضوع “فهرست بهاء” تهیه و تدوین شده است و جلد دوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “فهرست بهاء” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۳

ریال 6,100,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 3

توضیحات:

این کتاب با موضوع “قوانین و مقررات” تهیه و تدوین شده است و جلد سوم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “قوانین و مقررات” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۴

ریال 6,200,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 4

این کتاب با موضوع “ضوابط تعدیل” تهیه و تدوین شده است و جلد چهارم از مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری است و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکتهای پیمانکاری با موضوع “ضوابط تعدیل” می باشد که توسط سندیکا در طی سالها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است. هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار داشتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در دعاوی نیز اقدامات لازم را بعمل آورید.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد ۵

ریال 8,000,000

مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با امور پیمانکاری – جلد 5

جلد پنجم این مجموعه با موضوع  “شرایط عمومی پیمان (بخش دوم) ” تهیه و تدوین شده است  و شامل مهمترین ابهامات و سوالات شرکت‌های پیمانکاری با موضوع “مواد شرایط عمومی پیمان” می‌باشد که توسط سندیکا در طی سال ها فعالیت و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه کشور تجمیع گشته است.

همچنین جهت مطالعه فهرست کتاب می توانید با دریافت آن و مطالعه، از انتخاب خود اطمینان حاصل نمایید.

مجموعه تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی (۲جلدی)

ریال 6,500,000

مجموعه تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی (2جلدی)

این مجموعه کتاب در دو جلد توسط دفتر فنی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تهیه و تدوین گشته است و تا کنون بالغ بر 3000 نسخه از آن برای پیمانکاران منتشر شده است. این کتاب در 24 فصل در دو جلد منشر شده است و بصورت مجموعه بفروش می رسد.

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم جهت اجرا یک کار بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیر نیست و هر قدر تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به واقعیت شرایط اجرای کار نزدیکتر باشد به همان میزان برآورد اولیه با ارقام تمام شده نزدیکتر خواهد بود. در سالهای گذشته عدم توجه به تجزیه بهای صحیح در برآورد کارها چه از طرف پیمانکاران، کارفرمایان و مشاوران در زمان تسلیم پیشنهاد یکی از علل اساسی تطویل زمان اجرای پیمان و عدم تکافوی اعتبار منظور شده برای انجام کار بوده است.

این عامل علی الخصوص در شرایط نوسانات شدید ارز و شرایط اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

سازمان برنامه با ارائه تجزیه بهای کلیه اقلام قیمتهای پایه در تمام بخش ها اقدام می نماید.