اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار   بخشنامه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری ها، و سایر دستگاه های اجرایی در خصوص لزوم اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار…