پیشنهادات انجمن صنفی استان مرکزی به استاندار استان مرکزی

در ادامه پیگیری ها و درخواستهای انجمنهای صنفی صنعت احداث، انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان مرکزی نیز اط استانداری این استان درخواستهای صنفی خویش را ارائه نمود.   مقام محترم استاندار استان مرکزی جناب آقای مهندس اقازاده بااهدای درود و با اجترام اشراف دارند در مقابله با شیوع کرونا با توجه به سطح گستردگی…