دستور برخورد قاطع و بدون اغماض وزارت کشور در حوزه تخلفات ساختمانی

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه ای به کلیه استانداری های کشور از برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی خبر داد. طبق این نامه کلیه مهندسین ناظری که در سال ۱۳۹۷ عدم نظارت به موقع و قصور آنها در انجام وظایف منجر به بروز تخلفات ساختمانی…