ابلاغیه مورخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی

ابلاغیه مورخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی   ابلاغیه مورخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر اینکه ؛ از برگشت هزینه های مودیان به صورت کلی (سرفصل حساب معین/تفضیلی حسب مورد) خودداری نموده و دلایل برگشت هزینه های ابرازی را با تعیین شماره سند، مبلغ کل هزینه،…