آشنایی با بیمه های مسئولیت مدنی، تمام خطر پیمانکاران

دوره آموزشی آشنایی با بیمه های مسئولیت مدنی، تمام خطر پیمانکاران   سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نظر دارد در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضای محترم خویش با هدف ارتقاء آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث، سلسله کارگاه‌های آموزشی در حوزه قوانین و مقررات را برگزار نماید. به…