تسهیلات دریافتی و بخشودگی جرایم دیرکرد سالهای ۹۰ تا ۹۲

تسهیلات دریافتی و بخشودگی جرایم دیرکرد سالهای ۹۰ تا ۹۲

وضعیت تقسیط تسهیلات دریافتی و بخشودگی جرایم دیرکرد سالهای ۹۰ تا ۹۲ به پیوست خبر، نامه مربوط به اتاق بازرگانی ایران در خصوص بندهای ۲۸، ۲۹، ۱۶ در قانون بودجه سالهای ۹۰، ۹۱، ۹۲ بتقسیط تسهیلات دریافتی و بخشودگی جرایم دیرکرد که توسط امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تنظیم شده است…