تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲

تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی   نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۲۰۰/۱۱۸۴۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۲۳۳۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲، با رعایت مقررات “…