برگزاری کارگاه «توانمندسازی هیئت مدیره در راهبری اثربخش سازمان‌ها»

برگزاری کارگاه «توانمندسازی هیئت مدیره در راهبری اثربخش سازمان‌ها»   فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در راستای سلسله رویدادهای آموزشی و تخصصی در حوزه راهبری شرکتی این فدراسیون با هدف توانمندسازی اعضاء خود، تشکل های عضو اتاق ایران و همچنین مدیران بنگاه های اقتصادی، کارگاهی تخصصی با محوریت و همکاری معاونت و…