درخواست معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی تا پایان خرداد

با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اسفند ۹۸ با موضوع معافیت از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ۹۹، اتاق بازرگانی ایران طی نامهای درخواست تعمیم این مصوبه برای اشخاص حقوقی را ارائه نموده است.   ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام، احتراما ضمن تشکر…