دستور جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۵ مرداد به پیوست خبر دستور جلسه کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخی ۱۵ مرداد با دستور جلسه بررسی مراتب اعتراض به حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه ۹۶…