رای هییٔت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم

رای هییٔت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم   مطابق رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، کلیه هزینه های مرتبط با بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق ها و لیزینگ ها، اعم از سود، جریمه و کارمزد، باید به عنوان هزینه قابل قبول مودی از جانب ممیز مالیاتی پذیرفته شود.…