دهمین تور تجاری آموزشی مدیریت بحران در شرایط رکود اقتصادی اروپا

دهمین تور تجاری آموزشی مدیریت بحران در شرایط رکود اقتصادی اروپا   The 10 th Management Training Tour to Eu Paris & Hamburg Crisis Management in Economic Recession   دهمین تور تجاری آموزشی اروپا با موضوع مدیریت بحران در شرایط رکود اقتصادی با همکاری Ferdowsi Legal (Paris)، Goldex Co. (Hamburg)، (Hamburg) NORDAKADEMIE از تاریخ ۱۵…