وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی

وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه وغیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی   انجام هر گونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) توسط مؤدی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مؤدی به غیرمجاز موقت و غیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود. کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه…