حمایت سندیکای شرکت های ساختمانی از وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی، نفت و نیرو

حمایت سندیکای شرکت های ساختمانی از وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی، نفت و نیرو   نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران برداشتن گام نهائی در تکمیل حماسه بزرگ ۹۶ و تشکیل دولت کارآمد و برنامه محوربه رأی شما نمایندگان محترم مردم شریف ایران سپرده شده است. رأی قاطع وپشتیبانی بالای شما نمایندگان محترم برای هریک…