شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران (شروع ثبتنام)

به موجب قانون تقویت و توسعه استاندارد کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی استاندارد و در جهت توسعه دانش مدیریت کیفیت، جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس یک مدل بومی و مطابق نظامات رایج بین المللی نظیر مالکوم بالدریج، دمینگ، بناید مدیریت کیفیت اروپا و … تصویب و تا کنون پانزده دوره…