فراخوان تکمیل فرم انتخاب واحدهای برتر تولیدی صنعتی و معدنی سال ۹۸

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در تاریخ ۱۰ تیر ۹۸ برگزار می گردد. در این مراسم از واحدهای تولیدی برتر صنعتی و معدنی تجلیل بعمل خواهد آمد. از کلیه واحدهای تولیدی واجد شرایط نسبت به تکمیل فرم و ارسال آن به دبیرخانه رویداد جهت بررسی هیات داوران دعوت می گردد. فرمهای خوداظهاری انتخاب…