نظرخواهی در زمینه ضابطه نامه شماره ۷۲۹

نظرخواهی در زمینه ضابطه نامه شماره ۷۲۹   نظام فنی و اجرایی کشور ویرایش جدید ضابطه نامه شماره ۷۲۹ با عنوان « راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر» را در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی کشور (سما) قرار داده و عنوان کرده است: این ضابطه نامه به همراه…