دستور دکتر روحانی به وزارت بهداشت: کلیه فعالیتهای اقتصادی از ۲۰ فروردین باید آغاز گردند!

پاسخ نامه وزیر بهداشت در خصوص اعتراض به نامه وزارت صمت، در تاریخ ۱۴ فروردین نامه ای به امضای رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به دکتر نمکی بر روی خبرگزاری ها رفته است. در این نامه عنوان شده است که ریاست محترم جمهوری پس از مطالعه نامه وزارت بهداشت در خصوص تدوین…