بخشنامه معاون قضایی دادگستری تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

بخشنامه معاون قضایی دادگستری تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه   با عنایت به اختلاف نظر در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی و با توجه مصوبات نشست شورای معاونین رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران…