کسب مقام دوم مسابقات ملی بتن توسط شرکت ساختمانی چهل چشمه

اختراع بتن های هوادار سلولی و بکارگیری آن در ساختمان نه تنها موجب صرفه جوئی و اقتصادی شدن طرح بلکه از عوامل مهم در افزایش عمربنا خواهد شد. از طرفی دیگر وجود مواد اولیه ای از قبیل سیسلیس و آهک در تولید مواد اولیه بتن های سبک CAC زمینه خوردگی فلزات و عایق های رطوبتی…