مصوبات یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد

طبق نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مصوبات یکصد و دهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ برگزار گردید جهت اطلاع منتشر می گردد. دریافت تصویر مصوبه