درخواست معرفی کارشناس مطلع جهت عضویت در کارگروه وزارت صمت

به اطلاع می رساند به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور جهت بررسی و تعیین میزان ساخت داخل کشور اعم از مهندسی، دانش فنی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات در زمینه های ذیل کارگروه کارشناسی در وزارت صمت تشکیل گردد. از کلیه…