دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص  رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ شهریور ۱۳۹۴ که توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد. دریافت فایل