مشارکت در ارائه اطلاعات نرخ عوامل

همانگونه که استحضار دارید سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در طول زمان فعالیت خود در همکاری مستقیم و مستمر با سازمان برنامه و نظام فنی و اجرایی کشور بوده است. همکاری در تدوین فهارس بها و شاخصهای تعدیل آحاد بها می باشد. کمیسیون فنی سندیکا همواره در جمع آوری اطلاعات مربوط به اعلام قیمت اقلام مذکور…