تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری مدیرعامل محترم شرکت   سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نظر دارد در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضای محترم خویش با هدف ارتقاء آموزشی و آشنایی با قوانین تشخیص صلاحیت و رتبه بندی، سلسله کارگاههای آموزشی در حوزه تشخیص صلاحیت را برگزار نماید. به همین منظور کارگاه…