فهرست مناقصات و طرحهای صنایع آب و برق ازبکستان

بر اساس اطلاع واصله از سوی وزارت نیرو و وزارت امور خارجه، فهرست پروژه های آتی در زمینه برق و اطلاعات مربوط به مناقصه های بین المللی پیش بینی شده در زمینه آب در کشور ازبکستان جهت اطلاع کلیه اعضای محترم سندیکا و سایر پیمانکاران منتشر می گردد. لازم به ذکر است این موضوع در…