پنجمین هم اندیشی مناقصات کشور

لزوم اطلاع و توجه به توصیه­ های دیوان محاسبات برای برگزاری مناقصات در دستگاه­ های اجرایی، بدفهمی دستگاه­ها از قانون مناقصات و ایرادات قانون، ایرادات متداول سازمان بازرسی به مناقصات دستگاه­ های اجرایی، راهکارهای برگزاری مناقصات صحیح در سریع ترین زمان ممکن، ضرورت شناخت معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه­ گران، تکنیک­های کارآمد برای اجرای بهتر مناقصات…