درخواست صدور کارت عضویت جدید

درخواست صدور کارت عضویت جدید   مدیر عامل محترم شرکت   موضوع: کارت عضویت جدید سندیکا   با سلام؛ احتراماً،   پیرو بخشنامه شماره ۶۶۴۸۴/۱۴۰۲/ص مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ باستحضار می‌رساند: با عنایت به لزوم تغییرات در زیرساخت شبکه‌ای سندیکا و پیاده‌سازی سیستم CRM، و ارتقاء سایت و تعریف صفحه اختصاصی سایت برای اعضای محترم سندیکا، جهت تطبیق…