اطلاعیه مهم برای پیمانکاران و مشاوران دارای قرارداد با شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اطلاعیه مهم برای پیمانکاران و مشاوران دارای قرارداد با شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور   به موجب نامه شماره ۲۷/۵/۱۵۸۸۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ ذیحساب و مدیر کل امور مالی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، کلیه پیمانکاران و مشاوران مکلف‌اند تا پایان آذر ماه سال جاری از طریق ثبت نام در سامانه…