از لایحه بودجه تا قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

از لایحه بودجه تا قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور معاونت مجلس و توسعه منطقه ای امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به انتشار گزارش مقایسه تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اقدام نمود. دریافت فایل گزارش لایحه بودجه امسال…