صدور مجوز صلاحیت مجری آموزش سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

صدور مجوز صلاحیت مجری آموزش سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مجوز برگزاری دوره های آموزش ایمنی “ توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران” از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردید و از این پس شرکتهای پیمانکاری می توانند جهت اخذ ”گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران” درخواست…

بازنگری آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران و دستورالعمل اجرایی آن

بازنگری آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران و دستورالعمل اجرایی آن   “به نام خدا” مدیرعامل محترم شرکت موضوع: بازنگری آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران و دستورالعمل اجرایی آن    با سلام؛ احتراماً، باستحضار می‌رساند از آنجائیکه آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاران و دستورالعمل اجرایی آن یکی از موضوعات و مقررات مهم حوزه صنفی پیمانکاران است، مقرر…