صدور مجوز صلاحیت مجری آموزش سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

صدور مجوز صلاحیت مجری آموزش سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مجوز برگزاری دوره های آموزش ایمنی “ توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران” از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردید و از این پس شرکتهای پیمانکاری می توانند جهت اخذ ”گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران” درخواست…