شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱، فایل پیوست را دانلود نمایید:

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱، فایل پیوست را دانلود نمایید:

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰، فایل پیوست را دانلود نمایید:

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۰

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۰   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۰، فایل پیوست را دانلود نمایید:

بخشنامه تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی   بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ۱۶/۱۲/۹۰ ( تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی)   مدیران کل امور مالیاتی  پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۰، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،بدینوسیله اختیار بخشودگی کلیه…

آئین نامه اجرائی ماده ۱۷ حداکثر استفاده از توان تولیدی

آئین نامه اجرائی ماده ۱۷ حداکثر استفاده از توان تولیدی ….” معافیت پنج ساله مالیاتی مشروط برای بنگاه های اقتصادی “ بر اساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید…