۹-۲-۹۸-(۲۳)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۷)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۸)

مهندس سعید آبادی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۰)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۱)

مهندس طهماسب رضوی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۴)

مهندس علاالدین سادات باریکانی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۳)

مهندس منوچهر ملکیانی فرد - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۷)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9624

مهندس بهمن دادمان - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9695

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9719

مهندس محمود مصطفی زاده - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۲)

مهندس ابریشمی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۶)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۳)

دکتر ایرج گلابتونچی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۵)

مهندس ناصر معدلی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸
Go to Top