فراخوان پروژه تفریحی گردشگری بوستان بزرگ خورشید مشهد مقدس 

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار ” کلان پروژه تفریحی گردشگری بوستان بزرگ خورشید مشهد مقدس”   شهرداری مشهد مقدس به عنوان مدیریت شهری پیشگام در طرح های بدیع و نوآورانه شهری در نظر دارد در راستای رونق بخشی به اقتصاد شهری و توسعه خدمات و امکانات گردشگری-فراغتی و همچنین افزایش سطح رضایت مندی زائرین و…