بیانیه جامعه مهندسان مشاور ایران درباره انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان

بحران آب و امنیت غذایی واژه هایی هستند که در سالهای اخیر در ادبیات مهندسی و محافل سیاسی و دیپلماسی به وفور به آنها پرداخته می شود. خطر بحران آب نه تنها کشورهای خشک و نیمه خشک و یا رشد نیافته و در حال توسعه را تهدید می کند، بلکه کشورهای با اقلیم نسبتا مناسب…