برگزاری دوره آموزشی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600

برگزاری دوره آموزشی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600 به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC در نظر دارد سمیناری تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برگزار نماید. سخنران: خانم فریده تذهیبی و آقای فریدون شیرازی زمان: یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ شهریور ۹۶ ساعت ۸:۳۰…