تدوین سند راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور با همفکری اندیشمندان و فرهیختگان

اهمیت وجود راهبرد از این حقیقت ناشی می‌شود که ابزارهای مختلفی با وجود کاربردهای گوناگون باید به طور کلی در راستای یک هدف مشخص و مشترک سازمان مورد استفاده قرار گیرد. زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان این‌ مطلب به تشریح سند راهبردی سازمان مذکور پرداخت…