آشنایی با منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا

گزارشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیجر در خصوص منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا جهت آشنایی منتشر می گردد. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا یک پروژه منطقه تجارت آزاد است که در سراسر قاره آفریقا ایجاد خواهد شد. این منطقه باید منطقه آزاد تجارت سه جانبه را که شامل بازار مشترک آفریقای شرقی و…