نتایج انتخابات دوره بیست و چهارم

نتایج انتخابات دوره بیست و چهارم   ضمن تقدیر و تشکر از شرکت و حضور پرشور اعضای محترم سندیکا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با موضوع انتخاب هیات مدیره و هیات بازرسان، آرای اخذ شده کاندیدای محترم بدین شرح می باشد:   اعضای هیات مدیره بهمن دادمان…