کارهای سخت و زیان آور گروه ب موضوع بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه ب موضوع بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور از 1066 عنوان شغلی به 13 فعالیت کاری تاریخ: 17 اسفند 94 دریافت فایل