نشست مشترک مدیران سازمان برنامه با اعضای سندیکا :مشکلات رتبه بندی پیمانکاران

گزارش تصویری نشست مشترک مدیران سازمان برنامه با اعضای سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در خصوص مشکلات تشخیص صلاحیت پیمانکاران در ۲ مهر ۹۸