IMG_8611-cover

IMG_8479

کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8477

دکتر محمدجواد کاظمی . مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8698

دکتر محمدجواد کاظمی . مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8513

کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8669

مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8519

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8611

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8516

کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8466

دکتر محمدجواد کاظمی . مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8496

دکتر محمدجواد کاظمی . مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8537

دکتر محمدجواد کاظمی . مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8645

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8601

IMG_8521

مهندس شعبان یوسفیان . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8636

کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8685

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8471

IMG_8708

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8714

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

IMG_8706

دکتر محمدجواد کاظمی . کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری

کارگاه آموزشی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله