مزایای روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی

در گفتگو با مدیرعامل شرکت ناودیس ­راه مطرح شد: مزایای روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی روسازی بتنی سابقه انگشت شمار و محدودی در ایران دارد و اغلب در مورد باند، تاکسی وی و عوامل پروازی فرودگاه ها استفاده شده است. اولین تجربه این روش در پروژه ­های راهسازی مربوط به آزادراه تهران-شمال بود که…