بانکها حق اخذ جریمه بعد از سررسید قرارداد اولیه را ندارند

Go to Top