آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 1 ماده واحده ق.ب.سال 98 کشور

مصوبه هیات وزیران در خصوص “آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 1 ماده واحده ق.ب.سال 98 کشور” و عرضه قیر رایگان به دستگاه اجرایی ابلاغ شد تاریخ تصویب: 26 خرداد 1398 تاریخ ابلاغ: 1 تیر 1398 شماره: 37145/ت56570 هـ دریافت فایل

قانون حفاظت از خاک

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون حفاظت از خاک” که در جلسه علنی روز شنبه مورخ 4 خرداد 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 خرداد 1398 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 91/20704 مورخ 20 خرداد 1398 مجلس شورای اسلامی واصل…

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در رفع ابهام در خصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی  در رفع ابهام در خصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر شروط مقرر در بند “ت” ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 ماده 238 جریمه 272- تخفیفات تاریخ ابلاغ: 21 خرداد 98…

نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال1398

نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال1398 تاریخ ابلاغ:28 خرداد 98 🔴 جزییات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ پتروشیمی‌ها روش بازگشت : حداقل 60 درصد در سامانه نیما / 10 درصد بصورت اسکناس / مابقی بصورت واردات در مقابل صادرات سایر صادرکنندگان روش بازگشت : حداقل 50 درصد…

دستورالعمل تکمیلی تعیین مالیات مقطوع سال 97 برخی مشاغل

دستورالعمل تکمیلی سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل در اجرای ماده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۶ تاریخ ابلاغ: 27 خرداد 98 شماره: 200/98/509    دستورالعمل ابتدایی این موضوع در 8 خرداد 98 را دریافت کنید

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب لغایت 29 اسفند 96 (اصلاح آیین نامه و تمدید)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب لغایت 29 اسفند 96 (اصلاح آیین نامه و تمدید) تاریخ ابلاغ: 26 خرداد 1398 شماره: 1000/98/4181 دریافت فایل