نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران   در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند: کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای…

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱، فایل پیوست را دانلود نمایید:

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهاء دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۱، فایل پیوست را دانلود نمایید:

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰، فایل پیوست را دانلود نمایید:

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۰

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۰   برای دانلود شاخص های قطعی تعدیل آحاد بهای دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۰، فایل پیوست را دانلود نمایید: